استخاره

استخاره چیست ؟

در برخی از امور زندگی ،گاهی اوقات انسانها در انجام کارهای مهم متحیر و سرگردان می شوند،این افراد با مشورت افراد آگاه و بررسی جوانب کار دچار دودلی و سردرگمی شده و قاتع نمی شوند و فکر می کنند که اگر این سرگردانی ادامه یابد خسارت های سنگینی دامن گیر آنها خواهد شد. در این گونه موارد، دستور استخاره داده شده است که انسان طبق آداب ساده ای با خداوند بزرگ به وسیله قرآن مجید، مشورت کند و از با راهنمایی قرآن آنچه خیر و صلاح است را بطلبند. استخاره با قرآن یکی از روشهای رایج استخاره می باشد. استخاره را با پیشگویی نباید اشتباه گرفت؛ بلکه استخاره خیر و صلاح کار را از طریق درخواست از خداوند، به انسان نشان می دهد.